By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

הפורום העולמי של המנהיגות האורתודוקסית - המפגש השנתי

הפורום העולמי של המנהיגות האורתודוקסית - המפגש השנתי

הפורום העולמי של המנהיגות האורתודוקסית

ד"ר יהודה בן מאיר

בעשורים האחרונים התפתחה בישראל קהילה אורתודוקסית לתפארת וכך במקביל גם בחוץ לארץ – בעיקר בארה"ב אך גם במדינות נוספות כגון קנדה, אוסטרליה, בריטניה, צרפת, דרום אפריקה ועוד. שתי הקהילות – זו בארץ וזו בחו"ל  - הצמיחו מנהיגות, הן רוחנית-רבנית-הלכתית והן ציבורית-אזרחית. בכפר הגלובלי הקטן, קיימים, כמובן, קשרים רבים ומגוונים בין החברים בשתי הקהילות כמו גם בין המנהיגות. אולם, קשרים אלו הם בעיקר במישור הלא-פורמלי והלא-ממוסד.

השותפים הישראליים למפגשים מייצגים, בדרך כלל, נקודת מבט מסוימת וסדר היום (agenda) נתון, מוגדר ומוגבל ולפעמים גם צר. לפוליטיקאים יש אינטרס פוליטי ברור. אין גוף ממוסד שמייצג את המנהיגות האורתודוקסית הישראלית על כל גווניה. עובדה זו מכבידה על היכולת לייצר מסגרות טובות והשקה הדדית אמיצה יותר בין שתי המנהיגויות.

אשר על כן, מוצע להקים פורום עולמי של מנהיגות אורתודוקסית, בה יהיו מיוצגים מנהיגים מהציבור הדתי והחרדי בישראל מכל גווני הקשת ומנהיגים של האורתודוקסיה בחו"ל.

נראה, שהגורם הראוי ביותר להקים ולהפעיל פורום כזה הם:  איחוד בתי הכנסת בישראל והארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסית. האיחוד הצליח להקים מסגרת הכוללת בתוכה רבים מבתי הכנסת בישראל ואת באי בתי הכנסת האלו – שהם האורתודוקסיה הישראלית, ללא זיקה או הקשר פוליטי או רבני כלשהי. האיחוד הוא בעצם הפורום הרחב ביותר והמתכלל ביותר של הציבור הציוני-דתי בישראל. לאיחוד יש את היכולת ואת הכלים להקים פורום כזה תוך שילוב המנהיגות האורתודוקסית בחו"ל. הכוונה לפורום קבוע שיצור עם הזמן כלים ומסגרות ממוסדים לקשר שוטף ומפרה של שתי המנהיגויות.

U

נושא הדיון בפורום העולמי של המנהיגות האורתודוקסית שהתקיים

ביום רביעי ח' בחשוון תשע"ו 21.10.15

הרב ד"ר יוסף (ג'פרי) וולף

ההרכב:

  • ·הפורום העולמי של המנהיגות האורתודוקסית
  • ·משלחת הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות לקונגרס הציוני העולמי ה-ל"ז.

הנושא: הציונות הדתית קשר וגשר: האמנם?

רקע:

כאשר התכנסה ועידת היסוד של הציונות הדתית בוילנא בשנת תרס"ב – 1902 והחליטה לייסד את מרכז רוחני בשם מזרח"י, הם פרסמו קול קורא שבו נאמר:

"...על כן יסדה לה אסיפת הציונים היראים בוילנא לסדר את חבריהם המשתתפים עמם בשיטתם בסדר נכון ומתוקן למען תת להם לב אחד להגן על דעותיהם...ולאצול מרוח היהדות הנאמנה על הציוניות בכללה בשלוח אל הקונגרס (הציוני) מצדם צירים כאשר עם לבבם: לחזק, להרחיב את רגש הדת בתוך הציוניות ולהביא את רוח הציוניות בכל גבולות אחינו היראים למקומותיהם".

בלשון ובמילים של זמננו:

  • להאציל מרוח היהדות הנאמנה על הציוניות בכללה.
  • להביא את הרוח הציוניות בכל גבולות אחינו היראים (בלשון זמננו: החרדים)

השנה מלאו 100 שנה לפטירתו של הרב יצחק יעקב ריינס זצ"ל (י' באלול תרע"ה, 1915), ואנו מתכנסים כאן בעיצומו של הקונגרס הציוני העולמי הל"ז כנציגיהם של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות ועל כן אנו מבקשים לדון ולברר בתוכנו האם הציונות הדתית של בני ובנות זמננו, על כל מרכיביה, אמנם מקיימת הלכה למעשה את החזון הגדול של מייסדי הציונות הדתית בדבר הקשר והגשר.

השאלות הן:

  1. האם הציונים הדתיים, מסוגלים לגשר על הפער ההלכתי וההשקפתי המעכב הידברות עם הציונים החילוניים?
  2. האם אנו מקיימים קשר והדברות ישירה עם הציבור החרדי, או שאנו מפתחים איבה כלפיהם וניתוק מהם?
  3. האם יש לנו שפה משותפת, תרבותית ותורנית, עם שני הציבורים הללו?

 

 

הדוברים

המשתתפים