By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

המיזם העולמי לאיתור ולאיסוף מידע אודות 179 חללי צה"ל הנעדרים

המיזם העולמי לאיתור ולאיסוף מידע אודות 179 חללי צה"ל הנעדרים

המיזם העולמי לאיתור ולאיסוף מידע אודות 179 חללי צה"ל הנעדרים, יתרכז בשנה הקרוב בלוחמי מלחמת העצמאות שמקום קבורתם לא נודע.

בכנס שהתקיים ביום ז' באדר ב' תשע"ו בבית המדרש המרכזי של מוסדות אריאל בירושלים, במעמד ח"כ הרב אלי בן דהן – סגן שר הביטחון, שעמד בדבריו על החשיבות הרבה של ממשלת ישראל והמטה הכללי של צה"ל לאיתור הנעדרים והמחוייבות שלהם להבאתם של החללים לקבורה ולמנוחת עולמים.
הרב יעקב ורהפטיג – ראש בית המדרש במוסדות אריאל, התייחס בדבריו להיבט ההלכתי שמקום קבורתם לא נודע.
סא"ל גבי אלמשעלי – ראש תחום תש"ח בענף לאיתור נעדרים במטה הכללי של צה"ל – הציג בפני הכנס את השיטות, הדרכים והאמצעים לליקוט מידע אודות הנעדרים והמחיש זאת באמצעים ובגילויים של השנה האחרונה.
אליעזר שפר – יו"ר איחוד בתי הכנסת והקהילות – הדגיש בדברי הפתיחה את ההתעניינות והנכונות של ראשי הקהילות ובתי הכנסת ומוסדות החינוך בקהילות היהודיות בתפוצות להירתם למיזם העולמי ולאסוף מידע אודות הנעדרים ממשפחותיהם ומחבריהם במקומות שבהם התגוררו לפני עלייתם לישראל.
בסיום הכנס, סוכם עם הענף לאיתור נעדרים להתרכז בשנה הקרובה בחללי מלחמת העצמאות הנעדרים, מאחר ומקורות המידע פוחתים והלכים.
הרב דוד טבצ'ניק – מנכ"ל מוסדות אריאל – קידם את פני הבאים ודוד בן נאה כיבד את הנוכחים בהדלקת נרות נשמה לזכרם ולעילוי נשמותיהם של 179הנעדרים.

 


 

 

דברי הפתיחה של מר אליעזר שפר - יו"ר איחוד בתי הכנסת והקהילות

כדברי חז"ל, אפתח תחילה בשבח האכסניה שלנו, הלא המה מוסדות אריאל – מפעלי תורה יהדות וחברה בישראל, בהנהגתו ובנשיאותו של מכובדנו הדגול הרה"ג הרב שאר ישוב כהן שליט"א, שאנו שולחים לו מכאן בשם כולנו רפואה שלמה, והמארחים הנכבדים שלנו: ידידנו היקר, הרב דוד טבצ'ניק – מנכ"ל מוסדות אריאל, ומכובדנו ראש בית המדרש הרה"ג הרב יעקב ורהפטיג שליט"א.
עמיתי, מר דוד בן נאה, וחברנו נצ"מ גדעון לנגמן ואחרון אחרון חביב הלא הוא סגן אלוף גבי אלמשעלי, שעמד בראש הענף לאיתור נעדרים בצבא ההגנה לישראל ולזכותו - הבאתם לקבר ישראל של חללים נעדרים.
כבוד לומדי בית המדרש ואורחים נכבדים, מכובדנו ידידנו ח"כ הרב אלי בן דהן – סגן שר הביטחון.
מזה כמה שנים, שאנו באיחוד בתי הכנסת והקהילות בישראל ובתפוצות, משתדלים מאוד ליצור ולהעמיק את המודעות בדבר החשיבות של סיוע באיסוף ובאיתור מידע אודות חללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע.
אנו עושים זאת מתוך תחושת מחוייבות עמוקה של אזרחי ישראל ללוחמים שמסרו את נפשם על קדושת העם והארץ ושל יהודים מכל רחבי תבל ובכל מקום שהם, המבקשים להביע את הזדהותם עם הלוחמים להקמתה, קיומה ובטחונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית בארץ ישראל.
בעזרתם האדיבה של סא"ל יוסי שמש – ראש הענף לאיתור נעדרים, ושל ידידנו סא"ל גבי אלמשעלי – העומד כיום בראש תחום תש"ח בענף לאיתור נעדרים, אנו פותחים היום במיזם עולמי לאיתור ולאיסוף מידע אודות הנעדרים, ואנו מייחלים שנזכה בעז"ה לאסוף מידע גם משארית המשפחות, השכנים והחברים, גם במקום מגוריהם בחוץ לארץ. בכלל ובמיוחד לחללים שנלחמו במלחמת העצמאות, שרבים מהם היו עולים חדשים ממדינות שונות בכל רחבי העולם, ולמעלה ממחצית 179 הנעדרים שמקום קבורתם לא נודע נפלו במלחמת העצמאות מחודש כסלו תש"ח – 11 בדצמבר 1947 עד חודש ניסן תש"ט 1949.
מלאכת איסוף המידע נבנתה במשך שנים על ידי הענף לאיתור נעדרים במטה הכללי של צה"ל וכל פיסת מידע הקטנה ביותר מוסיפה נדבך נוסף למלאכת האיסוף והאיתור הקשה והחשובה.
ולכן, אנו פונים לכל אחד ואחת לסייע באיסוף המידע, בכל דרך אפשרית, כאשר ההדגש הוא כיום על חללי מלחמת העצמאות שמקורות המידע על החללים הללו פוחתים והולכים.
אם בזכות המידע, שנזכה בעז"ה לאסוף כאן בישראל או בחו"ל, יובא עוד חלל אחד למנוחת עולמים, הרי זה יהיה שכר המצווה שלנו.


pdfסיכום_אירועי_ז_אדר_ב_20.3.16.pdf