By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

מרחשון תשע"ו

מרחשון תשע"ו

 חשון תשע"ו

13 באוקטובר 2015 - 11 בנובמבר 2015

המולד: ביום שלישי, בשעה 5 בבוקר, 51 דקות, 10 חלקים.

קידוש לבנה: ממוצאי שבת ה' במרחשוון (17.10.15), עד חצות ליל ד' ט"ו בחודש בשעה 24:11 (28.10.15)

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל רביעי, ח' במרחשוון (20.10.15) [לאחר 7 ימים מלאים מהמולד]

א' ראש חודש מרחשוון, יוםשלישי, ל' תשרי (13.10.15)

בערבית "יעלה ויבוא". בשחרית: אחרי פרשת התמיד אומר: "ובראשי חדשיכם". בברכת המזון: "יעלה ויבוא".

חצי הלל, קדיש תתקבל, מוציאים ספר תורה, קוראים בפרשת פנחס (במדבר כח): "וידבר ה' אל משה צו את בני ישראל" עד "ונסכו". מעלים לתורה ארבעה קרואים.

נוסח ספרד ואשכנזים חסידים: לכהן מ"וידבר" עד "עולת תמיד", ללוי מ"את הכבש", עד "ניחוח לה'". לשלישי חוזרים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון. מנהג החסידים להקדים את "אשרי" "ובא לציון" להחזרת ספר התורה. חולצים תפילין ומתפללים תפילת מוסף של ראש חודש, קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום, ברכי נפשי, אין כאלוקינו.

מנהג עדות המזרח: בערבית מתחילים "בברכי נפשי". בעמידה "יעלה ויבוא". הלל בדילוג ובלי ברכה, קדיש תתקבל. אומר "ואברהם זקן", בריך שמיה. מוציאים ספר תורה, וקוראים בפרשת פנחס (פרק כ"ח, פסוק א'): "וידבר ה' אל משה" וגו'. מעלים לתורה ארבעה קרואים. קוראים לכהן מ"וידבר" עד "עולה תמיד", חוזרים ללוי פסוק "ואמרת להם" עד "רביעית ההין", ולשלישי קוראים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". חצי קדיש, אשרי ובא לציון, בית יעקב, שיר המעלות, מזמור של יום, הושיענו. מחזירים ספר תורה למקומו, חולצים התפילין לאחר חצי קדיש, מתפללים מוסף של ראש חודש, ולאחר חזרת הש"ץ תתקבל ואומרים "ברכי נפשי", קדיש יהא שלמא, "קוה אל ה'" ו"פיטום הקטורת", עלינו לשבח.

מנהג אשכנזים-פרושים בארץ ישראל: כדעת הגר"א לקרוא לכהן עד "עולה תמיד", ללוי מ"את הכבש" עד "ניחוח לה'", לשלישי חוזרים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו".

בברכת המזון: יעלה ויבוא.

ב' ראש חודש מרחשוון, יום רביעי, א' מרחשוון (14.10.15). תפילה וקריאת התורה כאתמול.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ג' בחודש מרחשוון תשע"ו (16.10.15)

הדלקת נרות צאת החג בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 17:30 ירושלים 18:41 ניו יורק 17:54 מלבורן 19:08 מדריד 19:03
תל אביב 17:47 תל אביב 18:43 לוס אנג'לס 17:49 יוהנסבורג 17:50 מרבייה 19:25
באר שבע 17:49 באר שבע 18:43 פריס 18:31 בואנוס איירס 18:39 טורונטו 18:05
חיפה 17:39 חיפה 18:42 לונדון 17:37 מוסקבה 18:00    
אילת 17:39 אילת 18:43 אמסטרדם 18:14 רומא 17:57    

שבת פרשת נח, ד' מרחשוון (17.10.15)

קוראים לשבעה בפרשת השבוע. מפטירים בישעיה פרק נ"ד "רני עקרה" עד "מרחמך ה'", ויש שממשיכים גם "עניה סוערה" עד "כי פארך". מברכים המתענים "שני-חמישי-שני". וכשיש חתן או בר מצווה – מברכים את המתענים במנחה.

במנחה: קוראים לשלושה בפרשת לך לך. אומרים "צדקתך צדק".ברכי נפשי.

יום א', ה' מרחשוון (18.10.15). מי שבדעתו להתענות למחרת – יקבל עליו תענית בתפילת מנחה.

יום ב', ו' מרחשוון (19.10.15). תענית שני קמא, סליחות כנהוג (עלות השחר בירושלים 5:15). סליחות לשני קמא אחרי חזרת הש"ץ (יש מקומות בארץ שמחליפים הפזמון "מלאכי רחמים", ואומרים "ישראל נושע", וביום חמישי "מלאכי רחמים"). בכל אמירת סליחות אומרים גם את הפזמון "א-ל נא רפא נא". אבינו מלכנו. והוא רחום. א-ל ארך אפים. קוראים בפרשת השבוע ומעלים שלושה קרואים. במנחה – אם יש 10 מתענים – קוראים "ויחל" וברכת כהנים כבתענית ציבור.

יום שלישי, ז' מרחשוון (20.10.15)

בערבית מתחילים בארץ ישראל לומר "ותן טל ומטר לברכה"בברכת השנים.

מנהג עדות המזרח: מתחילים לומר ברכת "ברך עלינו" (בחורף). בחוץ לארץ מתחילים לבקש על גשמים בתפילת ערבית של מוצאי שבת כ"ד בכסלו תשע"ו, 5 בדצמבר 2015.

 

 


יום רביעי, ח' מרחשוון (21.10.15) - מפגש הפורום העולמי של המנהיגות האורתודוקסית עם המשלחת של הצירים לקונגרס הציוני העולמי הל"ז.

מפגש עיון מיוחד לליבון סוגיות ולגיבוש רעיונות והצעות לציונות הדתית בנושא תפקידה כמגשרת ומקשרת בין הציבורים השונים בישראל: החרדי, המסורתי והיהודי החילוני. בהשתתפות רבנים, אנשי אקדמיה ונציגי הציבור היהודי החרדי והחילוני.  עיקר הערב יוקדש לדיון פנימי ומגבש עם המשתתפים.

למידע  נוסף ולאישור השתתפות, נא לפנות בכתב לדוא"ל: unisyn@actcom.net.ilיום ה', ט' מרחשוון (22.10.15). תענית חמישי של "שני-חמישי-שני", כנהוג. (עלות השחר בירושלים: 5:17).


השנה חל יום פטירתה של רחל אמנו בשבת והנוהגים לפקוד את קברה מקדימים את הביקור בקבר ליום חמישי.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י' בחודש מרחשוון (23.10.15)

הדלקת נרות צאת החג בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 17:23 ירושלים 18:34 ניו יורק 17:44 מלבורן 19:15 מדריד 18:53
תל אביב 17:39 תל אביב 18:35 לוס אנג'לס 17:41 יוהנסבורג 17:54 מרבייה 19:16
באר שבע 17:41 באר שבע 18:36 פריס 18:17 בואנוס איירס 18:45 טורונטו 17:54
חיפה 17:31 חיפה 18:34 לונדון 17:22 מוסקבה 17:44    
אילת 17:32 אילת 18:37 אמסטרדם 17:59 רומא 17:45    

שבת פרשת לך לך, י"א מרחשוון (24.10.15)

מפטירים בישעיהו פרק מ', פסוק כ"ז "למה תאמר יעקב", עד פרק מ"א פסוק ט"ז "בקדוש ישראל תתהלל".

במנחה: קוראים לשלושה בפרשת וירא.

במוצאי שבת, י"ב במרחשוון (24.10.15) עוברים לשעון החורף

יום ב', י"ג מרחשוון (26.10.15) תענית שני בתרא, כנהוג. (עלות השחר בירושלים: 4:21).

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ז בחודש מרחשוון (30.10.15)

הדלקת נרות צאת החג בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:16 ירושלים 17:28 ניו יורק 17:35 מלבורן 19:22 מדריד 17:44
תל אביב 16:32 תל אביב 17:29 לוס אנג'לס 17:33 יוהנסבורג 17:59 מרבייה 18:07
באר שבע 16:34 באר שבע 17:30 פריס 17:05 בואנוס איירס 18:51 טורונטו 17:43
חיפה 16:24 חיפה 17:27 לונדון 16:08 מוסקבה 16:28    
אילת 16:25 אילת 17:31 אמסטרדם 16:45 רומא 16:37    

שבת פרשת וירא, י"ח מרחשוון (31.10.15)

מפטירים במלכים ב' פרק ד, פסוק א' "ואשה אחת". הספרדים מסיימים "ותאמר שלום" (פסוק כ"ג), והאשכנזים ממשיכים עד "ותשא את בנה ותצא".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת חיי שרה.

יום ראשון, י"ט מרחשוון (1.11.15)

עבר יום י"ז במרחשוון (30.10.15), זמן רביעה ראשונה, ולא ירדו גשמים בארץ ישראל, מתחיל הש"ץ לומר בברכת "שומע תפילה" תפילת "וַעֲנֵנוּ בּוֹרֵא עוֹלָם", ומתחילים לנהוג סדר תעניות של יחידים. אם התענו על הגשמים ונענו לפני חצות היום, אומרים ברכת הודאה והלל הגדול. ירדו גשמים לאחר תקופת יובש, צריך לומר ברכת הודאה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ד בחודש מרחשוון (6.11.15)

הדלקת נרות צאת החג בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:10 ירושלים 17:22 ניו יורק 16:27 מלבורן 19:30 מדריד 17:36
תל אביב 16:26 תל אביב 17:24 לוס אנג'לס 16:27 יוהנסבורג 18:03 מרבייה 18:00
באר שבע 16:29 באר שבע 17:25 פריס 16:54 בואנוס איירס 18:58 טורונטו 16:34
חיפה 16:18 חיפה 17:22 לונדון 15:56 מוסקבה 16:13    
אילת 16:20 אילת 17:26 אמסטרדם 16:32 רומא 16:28    

שבת פרשת חיי שרה, כ"ה מרחשוון (7.11.15)

מפטירים במלכים א', פרק א' "והמלך דוד זקן", עד (פסוק ל"א) "אדוני המלך דוד לעולם". מברכים חודש כסלו שיחול ביום חמישי ושישי

(12-13.11.15). אין אומרים "אב הרחמים".

מולד חודש כסלו: ליל חמישי בשעה 18:35 ו-11 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תולדות.

יום רביעי כ"ט במרחשוון (11.11.15)

המתענים בערב ראש חודש מתפללים תפילת יום כפור קטן. אם יש עשרה מתענים במחנה, קוראים" ויחל" אבל לא אומרים תחנון.

יום חמישי, ל' במרחשוון (12.11.15): א' דראש חודש כסליו.

בברכת חודש טוב ומבורך

אליעזר שפר                 Eliezer Sheffer

לוח דינים ומנהגים "מדי חודש בחדשו" מבוסס גם על הלוח דינים ומנהגים השנתי בהוצאת "היכל שלמה"

 

חשון_תשעו.pdf

Cheshvan_5776.pdf

mois_de_heshvan_5776.pdf