הסכם השאלת ספר תורה

בס"ד
הסכם השאלת ספר תורה

(מתוך אתר "מכון התורה והארץ")

בין _____________________ ת.ז. ________________(להלן: 'המשאיל')
לבין עמותת_______ (ע"ר ________) רח' ________________(להלן: 'השואל')
פרטי ספר התורה: _______ _____________________(להלן: 'ספר התורה')
(אם יש סימון וכדו', לציין).

הואיל והמשאיל מעוניין להשאיל את ספר התורה שבבעלותו לעמותה הנ"ל
והואיל ובית הכנסת מעוניין לשאול את ספר התורה הנ"ל
מוסכם בזאת
1. ספר התורה יישאר בבעלותו המלאה של המשאיל.

2. המשאיל מצהיר כי הספר עבר הגהה על ידי סופר ועל ידי מחשב וכי כל הטעויות שנמצאו בו תוקנו והוא נמצא כשר לקריאה בתורה בציבור על ידי מגיה מוסמך.

3. הספר יושאל לעמותה על פי תנאי הסכם זה.

4. זכותו של המשאיל או של באי כוחו, להודיע לעמותה על סיום תקופת ההשאלה ולקבל את ספר התורה לרשותו בחזרה, בהתראה של 45 יום מראש.

5. גם לשואל שמורה הזכות להודיע למשאיל על סיום תקופת ההשאלה, בהתראה של 45 יום מראש.

6. השואל לא יוציא את ספר התורה מבית הכנסת ללא רשותו של המשאיל או בא כוחו.

7. בכל התקופה שבה ישהה ספר התורה ברשות העמותה, מתחייבת עמותת בית הכנסת לבטחו על חשבונה בשווי של ________________ (במילים___________________________)

8. או במקום סעיף 7 : בכל התקופה שבה ישהה ספר התורה ברשות העמותה, מתחייבת עמותת בית הכנסת לבטחו, כאשר דמי הביטוח יחולקו ביניהם בשיעור של 70% לעמותה ו30% למשאיל.

9. בכל מצב המוטב הוא המשאיל, אבל הוא ישלם את דמי ההשתתפות העצמית בשעת הצורך.

10. במקרה שספר התורה אינו מבוטח כאמור בסעיף 7-8, או שידוע שלא יהיה מבוטח בעתיד, מכל טעם שהוא, או במצב שבו תנאי החזקת ספר התורה אינם עומדים בדרישות פוליסת הביטוח, מתחייבים מנהלי עמותת בית הכנסת והגבאים להודיע על כך למשאיל בכתב באופן מיידי, ולו תהיה הזכות להוציא את ספר התורה מבית הכנסת באופן מיידי.

11. הוצאות אחזקה שוטפת, כולל תיקון טעויות שאין המשאיל נושא באחריותם לפי סעיף 2, מוטלות על השואל. אבל תיקון קלקול יסודי, לא צפוי, שלא קרה באשמת השואל, ואינו מכוסה על ידי הביטוח, מוטל על המשאיל.

12. בית הכנסת מתחייב להוציא את הספר לקריאה מדי שנה בימים אלו: ...

13. בכל מקרה של אי הסכמה או מחלוקת בין הצדדים יובא הסכסוך לבוררות בפני בורר או בית דין מוסכם ( ) שידון על פי דין תורה, הן לדין והן לפשר.
דין חתימה על הסכם זה כדין חתימה על הסכם בוררות.

14. החתומים מטעם העמותה מצהירים כי בסמכותם להתחייב ולחתום מטעמה.

15. הצדדים עשו על הסכם זה קניין 'סודר' באופן המועיל במנא דכשר למקניא ביה על כל חיוביהם, ושעבדו נכסיהם לקיום כל החיובים שהתחייבו עליהם בהסכם זה, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. וכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים, כתקנת חכמים.

תאריך ___________________________(____/____/___)

________________________________המשאיל _____________________________ השואל [חותמת העמותה]

נקרא 253 פעמים