לוח דינים ומנהגים לחודש כסלו

כסלו תשע"ט

8 בנובמבר 2018 - 7 בדצמבר 2018

המולד: יום חמישי בבוקר (8.11.18), בשעה 9:45 ו-12 חלקים.

קידוש לבנה: מליל שני, ד' בכסלו (11.11.18) עד ליל שישי ט"ו בחודש (22.11.18) בשעה 4:07 לפנות בוקר.

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שישי, ח' בכסלו (15.11.18)

יום חמישי, ל' במרחשוון (8.11.18): א' דראש חודש כסליו.

יום שישי, א' כסלו, ב' דראש חודש כסלו (9.11.18):

בשחרית: אחרי פרשת התמיד אומר: "ובראשי חדשיכם". בברכת המזון: "יעלה ויבוא".

חצי הלל, קדיש תתקבל, מוציאים ספר תורה וקוראים לארבעה בפרשת פנחס (במדבר כח): "וידבר ה' אל משה צו את בני ישראל" עד "ונסכו".

מנהג אשכנזים-פרושים בא"י כדעת הגר"א לקרוא לכהן עד "עולה תמיד", ללוי מ"את הכבש", עד "ניחוח לה'". לשלישי חוזרים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". ספרדים ואשכנזים חסידים: לכהן מ"וידבר" עד "עולה תמיד", ללוי חוזר מ"ואמרת להם" עד "רביעית ההין". אם אין לוי, וכהן עולה במקום לוי, יש לנהוג כמנהג הגר"א ולקרוא לכהן בקריאה השניה מ"את הכבש". לשלישי מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו".

חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון. מנהג החסידים להקדים את "אשרי" "ובא לציון" להחזרת ספר התורה. חולצים תפילין (ראוי לא להפסיק בין קדיש לתפילת מוסף, ולכן אין מקפלים אותם), ומתפללים תפילת מוסף של ראש חודש, קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום, ברכי נפשי, אין כאלוקינו.

מנהג עדות המזרח: בערבית מתחילים "בברכי נפשי". בעמידה "יעלה ויבוא". הלל בדילוג ובלי ברכה, קדיש תתקבל. אומר "ואברהם זקן", בריך שמיה. מוציאים ספר תורה, וקוראים בפרשת פנחס (פרק כ"ח, פסוק א'): "וידבר ה' אל משה" וגו'. מעלים לתורה ארבעה קרואים. קוראים לכהן מ"וידבר" עד "עולה תמיד", חוזרים ללוי פסוק "ואמרת להם" עד "רביעית ההין", ולשלישי קוראים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". חצי קדיש, אשרי ובא לציון, בית יעקב, שיר המעלות, מזמור של יום, הושיענו. מחזירים ספר תורה למקומו, חולצים התפילין לאחר חצי קדיש, מתפללים מוסף של ראש חודש, ולאחר חזרת הש"ץ תתקבל ואומרים "ברכי נפשי", קדיש יהא שלמא, "קוה אל ה'" ו"פיטום הקטורת", עלינו לשבח.

בברכת המזון: יעלה ויבוא.

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי, א' בחודש כסלו תשע"ט (9.11.18)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:08

ירושלים

17:20

ניו יורק

16:23

מלבורן

19:33

מדריד

17:32

תל אביב

16:24

תל אביב

17:22

לוס אנג'לס

16:24

יוהנסבורג

18:06

מרבייה

17:58

באר שבע

16:26

באר שבע

17:23

פריס

16:49

בואנוס איירס

19:01

טורונטו

16:31

חיפה

16:15

חיפה

17:20

לונדון

15:51

מוסקבה

16:07

ורשה

14:47

אילת

16:15

אילת

17:24

אמסטרדם

16:27

רומא

16:25

   

שבת פרשת תולדות, ב' כסלו (10.11.18)

מפטירים במלאכי א' "משא דבר ה' עד "מלאך ה' צבאות הוא".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויצא.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ח' בחודש כסלו (16.11.18)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:04

ירושלים

17:17

ניו יורק

16:17

מלבורן

19:41

מדריד

17:26

תל אביב

16:19

תל אביב

17:18

לוס אנג'לס

16:20

יוהנסבורג

18:11

מרבייה

17:52

באר שבע

16:22

באר שבע

17:19

פריס

16:40

בואנוס איירס

19:08

טורונטו

16:23

חיפה

16:11

חיפה

17:16

לונדון

15:41

מוסקבה

15:54

ורשה

14:36

אילת

16:11

אילת

17:21

אמסטרדם

16:16

רומא

16:18

   

שבת פרשת ויצא, ט' כסלו (17.11.18)

מפטירים בהושע יב, יג "ויברח יעקב שדה ארם" עד סוף הספר. כדי לסיים בטוב יש שמוסיפים יואל ב, כו-כז "ואכלתם"... "ולא יבושו עמי לעולם".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישלח.

יום ג', י"ב בכסלו (20.11.18) המסופק אם הזכיר "טל ומטר" בשמונה עשרה אינו חוזר, שכבר אמרו 90 פעמים.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ט"ו בחודש כסלו (23.11.18)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:01

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:12

מלבורן

19:49

מדריד

17:22

תל אביב

16:17

תל אביב

17:16

לוס אנג'לס

16:16

יוהנסבורג

18:16

מרבייה

17:49

באר שבע

16:20

באר שבע

17:17

פריס

16:33

בואנוס איירס

19:15

טורונטו

16:18

חיפה

16:08

חיפה

17:14

לונדון

15:32

מוסקבה

15:44

ורשה

14:27

אילת

16:08

אילת

17:19

אמסטרדם

16:07

רומא

16:13

   

שבת פרשת וישלח, ט"ז כסלו (24.11.18)

מפטירים בנביא "חזון עובדיה".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישב.

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ב בחודש כסלו (30.11.18)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

15:59

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:09

מלבורן

19:56

מדריד

17:19

תל אביב

16:15

תל אביב

17:15

לוס אנג'לס

16:15

יוהנסבורג

18:22

מרבייה

17:46

באר שבע

16:18

באר שבע

17:16

פריס

16:28

בואנוס איירס

19:21

טורונטו

16:14

חיפה

16:06

חיפה

17:13

לונדון

15:26

מוסקבה

15:36

ורשה

14:21

אילת

16:06

אילת

17:19

אמסטרדם

16:01

רומא

16:10

   

שבת פרשת וישב, כ"ג כסלו (1.12.18)

מפטירים בעמוס ב, ו "כה אמר ה'", עד ג, ח "מי לא ינבא". מברכים חודש טבת שחל ביום שבת קודש ולמחרתו ביום ראשון

(8-9.12.2018). אין אומרים "אב הרחמים".

מולד חודש טבת: ליל שבת (7.12.2018) בשעה 10 בלילה, 29 דקות ו-13 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מקץ.

 

יום ראשון, כ"ד בכסלו (2.12.18) ערב חנוכה, אין אומרים תחנון במנחה.

א' דחנוכה, יום ב' , כ"ה כסלו (3.12.18)

אחר תפילת מנחה ביום ראשון, מדליק השליח-ציבור נר חנוכה בבית הכנסת משום פרסומי ניסא (ויש מדליקים קודם "עלינו").

מעמידים בבית הכנסת את המנורה לצד דרום, זכר למנורת המקדש. ומברכים "להדליק", "שעשה נסים", "שהחיינו". אין יוצאים ידי חובה בנר חנוכה שמדליקים בבית הכנסת. אם אין לחזן את מי להוציא בביתו, לא יברך שנית "שהחיינו". ברוב בתי הכנסת נוהגים שמדליקים נר חנוכה אחרי מנחה, מתפללים ערבית, וכל אחד הולך לביתו ומדליק.

זמן הדלקת נר חנוכה בימי החול: לדעת רוב הפוסקים, מיד אחרי צאת הכוכבים. לדעת הגר"א – מיד עם שקיעה בדיעבד זמנה כל הלילה.

בבית חד-קומתי מעמיד את המנורה בחוץ, משמאל הכניסה לבית, בטפח הסמוך לפתח, בגובה 30-100 ס"מ מהארץ. אין להדליק במקום שהרוח עלולה לכבות את הנר. אם אין אפשרות להדליק ליד הפתח, או בבית קומות, מדליק בבית על יד החלון מימין. יש להדר להדליק בשמן זית. יש להפריד בין הנרות שלא ייראו כמדורה.

גם הנשים חייבות במצווה. אין להדליק מנר לנר. זמן המצווה – חצי שעה. כבו הנרות קודם חצי שעה, נוהגים שמדליקים שוב בלי ברכה.

ברכות ההדלקה: "להדליק", "שעשה נסים" וביום הראשון "שהחיינו", "הנרות הללו". משך זמן ההדלקה: לפחות חצי שעה. ומדליק במקום שאין רוח שיכולה לכבות את הנר. אסור ליהנות מאורה, ואין להדליק מנר לנר. היוצא מביתו לפני שקיעה, יכול להדליק בברכה החל מפלג המנחה (15:32), ובתנאי שהנרות יבערו עד חצי שעה אחרי שקיעה (17:20). לסוברים שיש להדליק לאחר צאת הכוכבים, צריכים הנרות לבעור עד לשעה 17:40 לערך. בכל שמונת ימי חנוכה אומר בתפילה ובברכת המזון "על הנסים".

שכח ולא אמר בשמונה עשרה, אם נזכר לפני שאמר "ברוך אתה ה'", אומר במקום שנזכר, ואם נזכר לאחר שאמר "ה'", אינו חוזר.

בברכת המזון אם נזכר לאחר שגמר הברכה אינו חוזר, ולפני "הרחמן הוא יזכנו", יאמר: "הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם וגו' בימי מתתיהו...". בכל ימי חנוכה מתענים רק תענית חלום, אין אומרים תחנון, אין אומרים למנצח, ואין מספידים אלא לחכם בפניו.
מנהג עדות המזרח: אחר שהדליק אומר "הנרות הללו", ואומר "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד". יש נוהגים לומר 7 פעמים "ויהי נועם" ומזמור "יושב בסתר עליון" לשמירה.

שחרית. גם בשחרית נוהגים להדליק בבית הכנסת נרות חנוכה בלי ברכה, לפרסומי ניסא. הלל שלם בכל ימי חנוכה, חצי קדיש.

קוראים בתורה לשלושה בפרשת נשא (במדבר ז, א) "ויהי ביום כלות משה". לכהן עד "לחנוכת המזבח", ללוי עד "מלאה קטורת", לשלישי עד "נחשון בן עמינדב". שיר של יום: "מזמור שיר חנוכת הבית" (תהלים ל).

ב' דחנוכה , ליל ג', כ"ו כסלו (4.12.18). בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה אחר תפילת מנחה, ובבית נוהגים להדליק אחר שקיעת החמה, ומברכים 2 ברכות: "להדליק נר חנוכה" (או: "נר של חנוכה") ו"שעשה נסים". מתחילים להדליק מן הנר הנוסף, שהוא משמאל [ולדעת הגר"א מתחילים כל הימים מנר ראשון הסמוך לפתח שהוא עיקר מצוה] .

שחרית. התפילה והלל כיום א' בחנוכה, קריאת התורה "ביום השני", לכהן עד "מלאה קטורת" , ללוי עד "נתנאל בן צוער", לשלישי חוזר מ"ביום השני" עד "נתנאל בן צוער".

ג' דחנוכה, יום ד', כ"ז כסלו (5.12.18). התפילה והלל כיום א' בחנוכה. קריאת התורה "ביום השלישי" והחלוקה כיום ב' דחנוכה.

מתחילים בחו"ל לומר בברכת השנים "ותן טל ומטר" (יום שישים לתקופה).

ד' דחנוכה, יום ה', כ"ח כסלו (6.12.18). התפילה והלל כיום א' בחנוכה. קריאת התורה "ביום הרביעי", והחלוקה כיום ב' דחנוכה.

ה' דחנוכה, יום ו' , כ"ט כסלו (7.12.18). התפילה והלל כיום א' בחנוכה. קריאת התורה "ביום החמישי" והחלוקה כאתמול. ערב ראש חודש.

 

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ט בחודש כסלו (7.12.18)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

15:59

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:08

מלבורן

20:02

מדריד

17:17

תל אביב

16:15

תל אביב

17:15

לוס אנג'לס

16:15

יוהנסבורג

18:27

מרבייה

17:46

באר שבע

16:18

באר שבע

17:17

פריס

16:25

בואנוס איירס

19:27

טורונטו

16:13

חיפה

16:06

חיפה

17:13

לונדון

15:23

מוסקבה

15:31

ורשה

14:17

אילת

16:06

אילת

17:19

אמסטרדם

15:57

רומא

16:08

   

ו' דחנוכה, שבת פרשת מקץ, ל' כסלו (8.12.18), א' דראש חודש טבת.

מדליקים נר חנוכה 25 דקות לפני שקיעה (ואפילו בירושלים שם רגילים להדליק 40 דקות לפני שקיעה), כדי שהנרות ידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. יש להכין נרות גדולים שידלקו זמן רב מהרגיל. מברך שתי הברכות: "להדליק" ו"שעשה נסים". מיד לאחר הדלקת נר חנוכה מדליקים נר שבת.

קבלת שבת ותפילת שבת. אומר "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון.

מנהג עדות המזרח: בערבית אין אומרים "במה מדליקין". אומרים כל ישראל, אמר ר' אלעזר, קדיש על ישראל. בעמידה אומרים על הניסים.

שחרית תפילה ככל שבת, "יעלה ויבא", "על הנסים". הלל שלם. מוציאים שלושה ספרי תורה, באחד קורים לששה בפרשת השבוע (מקץ). בספר השני קוראים לשביעי "וביום השבת "ובראשי חדשיכם". מניחים את הספר הראשון ליד השני. חצי קדיש. בספר השלישי קוראים למפטיר בפרשת נשא: "ביום השישי". מפטירים בזכריה ב, יד "רני ושמחי בת ציון" עד ד, ז "חן חן לה". אין אומרים "אב הרחמים".

מוסף של שבת וראש חודש, "אתה יצרת". ראוי להוסיף בתפילת המוסף, לפני "ברוך אתה ה' מקדש השבת וישראל" – "קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך" וכו', כבכל שבת, ואח"כ לברך ברכת "מקדש השבת וישראל וראשי חדשים". "על הנסים", שיר של יום: "מזמור שיר ליום השבת", ויש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית" ככל ימי חנוכה.

במנחה "יעלה ויבא", "על הנסים". קוראים לשלושה בפרשת ויגש. אין אומרים צדקתך צדק.

חודש טבת

ז' דחנוכה, ב' ראש חודש, יום א', א' בטבת (9.12.18). ערבית: אתה חוננתנו, "יעלה ויבוא", "על הנסים", "ויהי נועם", "ואתה קדוש".

בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה ואח"כ מבדילים, ובבית מבדילים ואח"כ מדליקים נר חנוכה. אין מברכים "בורא מאורי האש" על נר חנוכה, שאין נהנים מאורו.

שחרית. תפילה ככל ראש חודש עם ההוספות של חנוכה. קריאת התורה. מוציאים 2 ספרי תורה, באחד קוראים לשלושה בפרשת פנחס, לכהן מ"וידבר" עד "רביעית ההין", ללוי "עולת תמיד" עד "ונסכה". לשלישי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". מניחים ספר שני על הבימה, מגביהים ספר ראשון וקוריאם בספר שני לרביעי: "ביום השביעי". חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון, חצי קדיש. תפילת מוסף של ראש חודש, "על הנסים", קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום: "ברכי נפשי". אין כאלוקינו.

ח' דחנוכה, 'זאת חנוכה', יום ב' , ב' בטבת (10.12.18). שחרית: התפילה והלל כיום א' בחנוכה, קריאת התורה לשלושה מ "ביום השמיני",

לכהן עד "מל אה קטורת", ללוי עד "גמליאל בן פדהצור", לשלישי עד "כן עשה את המנורה" בפרשת בהעלותך.

בברכת חודש טוב ומבורך וחנוכה שמח

ד"ר יעקב הדני


שבת עיון

של גבאי בתי הכנסת רבנים וראשי קהילות

בהשתתפות כבוד הראשל"צ ורבה של ירושלים

הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א

שבת פרשת ויגש, ז' בטבת תשע"ט 15.12.2018 | מלון לאונרדו, רחוב סנט ג'ורג' 9, ירושלים

השבת מוקדשת לזכרו של ר' אליעזר שפר ע"ה, היו"ר שהיה בעל היוזמה

שילוב פיוטים ומנהגים במניינים משותפים

בהשתתפות מר עזרא ברנע - מנהל מכון "רננות" בעבר

הפייטן ר' עילאי דניאלי והחזן ר' חיים שטרן

מסובסד ע"י הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות

המחיר לחדר זוגי – 1050 ₪ (יחיד בחדר – 1000) / זוג + ילד עד גיל 12 – 1440 ₪

ההזמנה זוגית / מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה

המעוניינים להשתתף – מוזמנים לכתוב לנו לדוא"ל unisyn@actcom.net.il או לפקס 153-2-6245917

ונשלח להם שאלון הרשמה. לטופס הרשמה מקוון לשבת העיון – הקליקו: http://www.unisyn.org.il/

pdf_תשעט.pdf

pdfKislev_5779.pdf

pdfKislev_5779_french.pdf

pdfKislev_5779_spanish.pdf