• Hp1
  • Hp2

חדשות

חדשות
לקראת הימים הנוראים בצל הקורונה - על כלל בתי הכנסת ומניינים המתקיימים במרחב הפתוח להיערך בהתאם. להלן מתווה מוצע לגבאי בתי הכנסת וראשי הקהילות בהתאם להנחיות והגבלות משרד הבריאות: * יש להתארגן להצללה רחבה ככל האפשר במרחב הפתוח, על מנת לאפשר שמירת מרחק ...
חדשות
לראשי הקהילות ובתי הכנסת די בכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו, שלום ועטרת ברכות. "עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע, בכל צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם"... עקב החרפת התפשטות מגיפת הקורונה בישראל ובעולם, הרינו פונים בקריאת קודש לכל בתי הכנס...
חדשות
עידכון מהמל"ל: כאשר נשמר מרחק 2 מטר בין המתפללים אפשר מעתה להכניס עד 70 יחד באולם בית כנסת אחד. מיום ראשון 100. כמובן המשך שמירה על שאר ההוראות. לאחר חודשיים בהם נאלצנו להשאיר את בתי הכנסת שלנו סגורים ונעולים – אנו שבים כעת בשמחה ובהתרגשות להתפלל במק...
חדשות
בימים אלה המשק הישראלי חוזר אט אט לשגרה תחת מגבלות שונות כשאף מערכת החינוך ובתי העסק רבים החלו לפעול. בנוסף, פורסמו מתווים נוספים לפתיחת ענפים במשק בשבועות הקרובים. בתי כנסת 18,000-לצערנו, טרם פורסמו הנחיות ומתווה מסודר לפתיחתם של בתי הכנסת בארץ. ביש...
חדשות
א. מנינים שבהם בדרך כלל יש יותר מ 100 מתפללים, באחריות הגבאים לוודא שלא עוברים את המספר המותר (100 גברים + נשים). האחרונים/ות (מעל 100) לא יורשו להיכנס. ב. במידת האפשר, יש לפצל את המניינים בשבת לשעות שונות או מקומות שונים כדי להמעיט את מספר המתפללים....