• Hp1
  • Hp2

חדשות

חדשות
ארגון הקהילות ובתי הכנסת האורתודוקסים בישראל ובתפוצות מביע צער עמוק על פטירתו של ענק הרוח והמדעים, איש ההגות היהודית והאוניברסלית, הלורד הרב פרופ' יהונתן זקס ז"ל הרב הראשי ליהודי בריטניה לשעבר המנוח היה בעל ביטוי מקורי ייחודי של יהדות של תורה ומצוות,...
חדשות
הארגון העולמי של בתי הכנסת, בשיתוף משרד הבריאות, קורא לקהילות בתי הכנסת להיערך לקראת התפילות בימי החורף בצל הקורונה. גם באם תאושר במהלך השבועות הקרובים פתיחת בתי הכנסת במתווה כזה או אחר – עדיין חשוב כי במקביל לכך ימשיכו להתקיים מנייני תפילות גם בשטח ...
חדשות
לקראת הימים הנוראים בצל הקורונה - על כלל בתי הכנסת ומניינים המתקיימים במרחב הפתוח להיערך בהתאם. להלן מתווה מוצע לגבאי בתי הכנסת וראשי הקהילות בהתאם להנחיות והגבלות משרד הבריאות: * יש להתארגן להצללה רחבה ככל האפשר במרחב הפתוח, על מנת לאפשר שמירת מרחק ...
חדשות
לראשי הקהילות ובתי הכנסת די בכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו, שלום ועטרת ברכות. "עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע, בכל צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם"... עקב החרפת התפשטות מגיפת הקורונה בישראל ובעולם, הרינו פונים בקריאת קודש לכל בתי הכנס...
חדשות
עידכון מהמל"ל: כאשר נשמר מרחק 2 מטר בין המתפללים אפשר מעתה להכניס עד 70 יחד באולם בית כנסת אחד. מיום ראשון 100. כמובן המשך שמירה על שאר ההוראות. לאחר חודשיים בהם נאלצנו להשאיר את בתי הכנסת שלנו סגורים ונעולים – אנו שבים כעת בשמחה ובהתרגשות להתפלל במק...