kenes

 

שלום ועטרת ברכות.

אנו נערכים לקיים בע"ה את הכנס המרכזי של גבאי בתי כנסת, רבנים וראשי קהילת ביום שני, ז' בטבת תשע"ח (25.12.2017) שבו נעלה על נס את גבאי בתי הכנסת המצטיינים, מנהיגי קהילות, נגידי מקדשי מעט, הראויים לעיטורים מיוחדים. 

לאור הניסיון מן העבר גובש לאחרונה תקנון קצר לבחירת המועמדים לעיטור הנכבד, והינכם מתבקשים לעיין בו ולנהוג על פיו:

תקנון

מטרת העיטורים לעודד את הגבאים, ראשי הקהילות וציבור המתפללים ברחבי הארץ לפעול לשם שמים למען מקדשי-מעט . 

א. הצטיינות בארגון התפילות ולימודי תורה באווירה של קדושת המקום, מכון לשבתך עולמים. 
ב. ברוב עם הדרת מלך בית הכנסת פתוח למגזרים שונים ולעדות ישראל.
ג. הגבאי/המנהיג/הנגיד נושא בעול העיקרי של ניהול וארגון בית הכנסת.
ד. מעודד מעורבות של הדור הצעיר והנשים בפעילות בית הכנסת, לימוד תורה, פיוט ושירה.
ה. ארגון טקסי בר מצווה ובת מצווה לנצרכים מיוחדים.
ו. רגישות לנגישות של אנשים ונשים עם מוגבלויות לבית הכנסת ולמקומות ישיבה עבורם.
ז. מעורבות קהילתית של הגבאים וראשי הקהילות בפעילות של מעשי צדקה וחסד קהילתיים.
ח. יוזמה, השתתפות ומעורבות במפעלים עירוניים ובינעירוניים.
ט. מקומה של מדינת ישראל בתפילות ובפעילות הקהילתית והחינוכית.

העיטורים יינתנו לחמישה עד שבעה זוכים בשנה.

רק המלצה שנתקבלה פה אחד בוועדת השופטים הציבורית תובא בחשבון לצורך הענקת העיטור. 

הוועדה רשאית לבקש להעביר את תיקי המועמדים לעיטור, לדיון שיתקיים בשנה הבאה. 

הינכם מתבקשים להגיש את המלצותיכם על מועמד/ת נכבד/ה הראוי/ה לעיטור נכבד זה. ההמלצות צריכות להגיע אלינו עד כ"ב בכסלו תשע"ח – 10.12.2017. כאמור הטקס הקרוב יתקיים בע"ה בירושלים, ביום שני, ז' בטבת תשע"ח 25.12.2017. 

בברכה נאמנה

 

hadani

ד"ר יעקב הדני

יו"ר הוועדה הציבורית

 

 

טופס המלצה

הרינו מתכבדים להמליץ בפניכם על

כמועמד ראוי לעיטור יקיר של הגבאי המצטיין לשנת תשע"ח.